A "Mediterrán kalandok" Nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata
1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban: Szervező) promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez, az itt meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A Játékos (az alábbiakban meghatározott) Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító) az Ékezet Kft. (székhely: 1152 Budapest Szentmihályi út 171.)

1.1 A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, az 1.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a 2. pontban megjelölt promóciós termékekből legalább 2 (két) terméket egyszerre (egy tranzakció keretében) vásárolnak bármely magyarországi áruházban és egyéb kereskedelmi értékesítési helyeken, a http://www.vegeta.hu/promociok oldalon keresztül regisztrálják adataikat, és a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot, a vásárlás időpontjával (dátum, óra, perc) együtt feltöltik (továbbiakban együtt: Pályázat).


1.2 A Játékos a Játékban akkor vehet részt, ha az internetes oldalon kért adatok megadásával regisztrál: Az oldalon meg kell adni a Játékos email címét, vezeték és keresztnevét, telefonszámát (nem kötelező), valamint a vásárlást igazoló blokk AP-kódját és a vásárlás dátumát, időpontját. Az AP-kód egy olyan azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik, majd egy betű és 8 számjegy vagy 9 számjegy(pl: APA03100011 vagy AP123456789). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható.

1.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos bármennyi Pályázatot feltölthet, azonban egy vásárlás adatait csak egyszer használhatja fel. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön blokkon szereplő vásárlás szükséges. Az azonos AP kód, dátum és idő adatokat a rendszer akkor is egy vásárlásnak kezeli (és a második feltöltést ismételtnek veszi), ha azok két külön vásárlást takarnak. Ezért, amennyiben két különálló vásárlással venne részt a Játékos a játékban, javasolt a két, különálló vásárlást vagy két külön pénztárnál, vagy egy percet meghaladó időkülönbséggel elvégezni.

1.4 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát (a Játék időtartartamának lejáratát) követő 60 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizze, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele az eredeti nyertes blokk bemutatása.

1.5 A játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, ezek dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Továbbá cselekvőképtelen személyek a Játékban nem vehetnek részt.


2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A Játékban a Szervező által a magyarországi áruházakban és más kereskedelmi értékesítő helyeken forgalmazott összes Vegeta, EVA, AJVÁR, Lagris és Perfecta. Lino, Bananko márkajelzésű termék részt vesz.


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2016. október 28. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2017. január 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje a Játék időtartamának vége.


4. A PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

4.1 A Pályázatokat a http://www.vegeta.hu/promociok oldalon keresztül (a továbbiakban: Weboldal) lehet feltölteni.

4.2 Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt a Weboldalon több Pályázatot feltölteni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja; a további, ugyanazon Pályázatot (lásd 1.3 pont) tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el érvényes Pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe.

Egy Pályázatot (lásd 1.3 pont) a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ezért egy Pályázatot (lásd 1.3 pont) egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázatot több játékos nem tölthet fel. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén az üzleti célú juttatás átvételére az a személy jogosult, aki az érvényes eredeti vásárlás tényét igazoló blokkot a Szervező részére bemutatja.

4.3 A játékban csak valós – érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható személyes – adatokkal, maradéktalanul kitöltött Pályázatok beküldői vehetnek részt. A jelen szabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.4 A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó eredeti blokkot a Játék időtartamának utolsó napjától számított 90 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak – kérés esetén – bemutatni. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele az adott üzleti célú juttatás átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó eredeti blokk bemutatása. A nyerő blokk eljuttatásának költsége nem terheli sem a játék Szervezőjét, sem a lebonyolítót. A nyertes blokko(ka)t a nyertes Játékos úgy mutathatja ba, ha azokat a nyertességről való értesítést követő 5 munkanapon belül postai úton elküldi az Ékezet Kft. címére (levelezési cím: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. 3. em. 37.). A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék - márkanevet is tartalmazó – megnevezése is szerepel. Nem vehetnek részt a játékban azok a vásárlást igazoló blokkok/számlák melyeken az árucikkek "gyűjtő"-ként szerepelnek,. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot fogadjon el. Amennyiben a blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon károsodott, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, tranzakciós kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban.

4.5 A Szervező és a Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, a Pályázónál vagy harmadik személyeknél felmerülő vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis illetve hamisított blokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

4.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Weblap rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

4.8 A Játékban résztvevő blokkok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával vagy birtoklásával összefüggően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.


5. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

5. 1. A játék ideje alatt (3. pont) az érvényes pályázatot beküldők között az alábbi promóciós üzleti célú juttatások kerülnek kiosztásra:
a. Főnyeremény: 1 darab 2 fős Luxus Földközi Tengeri Hajóút az Msc Magnifica fekélzetén, amely az alábbiakat tartalmazza:
- 12 nap / 11 éjszaka szállást 2 fő felnőtt részére teljes ellátással
- repülővel való eljutást Rómába,
- Transzfert Rómából a kikötőbe,
- behajózás előtti átmeneti szállást (egy éjszaka)
- a Hilton Garden Inn Rome Airport szállodában
- elhelyezést balkonos „Fantastica” kabinkategóriában, kétágyas kabinban,
- teljes ellátást (reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli büfé) és korlátozott italfogyasztást a fedélzeten,
- a hajón található legtöbb szórakoztató- és sportlétesítmény használatát,
- a kikötői illetéket,
- a kötelező útlemondási biztosítást (a hajóút értékének 2%-a).
- a kikötőbe jutás költségeit,
- a kötelező borravalót a hajóút végén (kb. 9 EUR/fő/nap),
idópont: 2017 április 05. – április 16.

Az utazás nem tartalmazza:
-utasbiztosítást
-fakultatív parti kirándulásokat
-asszisztenciát
-repülő téri transzfert (szálloda és reptér oda-vissza)
-italfogyasztást 11 óra után

b. Ajándékutalvány nyeremények:
- 3db 100.000 Ft értékű Delimano edény vásárlási utalvány (1-1 ilyen nyeremény érhető el november, devember és január hónapokban)
Beváltási határidő: 2017. december 31.
A 100.000 Ft-os kupont beváltható a Top shop üzletekben:
Top Shop Árkád Szeged 6724 Szeged, Londoni körút 3. 1. emelet 54-es üzlet
Top Shop Debrecen Plaza 4026 Debrecen, Péterfia u. 18.
Top Shop Árkád Győr 9027 Győr, Budai utca 1.
Top Shop Győr Plaza 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/a
Top Shop Miskolc 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.
Top Shop Kecskemét 6000 Kecskemét, Kápolna utca 3.
Top Shop Nyír Plaza 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75. I. em.
Top Shop Tatabánya 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6/b

Budapesten
Top Shop Bécsi út 1037 Budapest, Bécsi út 250-254.
Top Shop Corvin Plaza 1082 Budapest, Futó utca 37-45.
Top Shop Köki Bevásárlóközpont 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/C.
Top Shop Teréz körút 1067 Budapest, Teréz körút 29.
Top Shop Allee 1117 Budapest, Október 23. utca 8-10.
Top Shop Savoya Park 1117 Budapest, Hunyadi János út 19. 58-as üzlet
Top Shop Campona (földszint) 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Top Shop Visegrádi út 1139 Budapest, Visegrádi út. 43.
Top Shop ügyfélszolgálat Visszaküldési cím: Magyar Posta KLK Budapest 1985
A kupon a Delimano által meghatározott termékekre érvényes, melyek a következők:
Delimano Stone Legend szeletsütő
Delimano Stone Legend serpenyő 24 cm
Stone Legend sesrpenyő 28 cm
Delimano Stone Legend Sütőszett
Delimano Chopper Pro aprítógép
Delimano 18in1 Multicooker konyhai főzőeszköz

c. Napi nyeremények
- 96db 5000 Ft értékű Podravka ajándékcsomag * (napi nyeremény)
*Az 5000 Ft értékű ajándékcsomag tartalmát a Podravka-International Kft. az általa gyártott termékekből szabadon állítja össze.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely az üzleti célú juttatások átadását követően a felhasználásnál, utazásnál, a foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervezők és Lebonyolítók a jelen szabályzat szerinti üzleti célú juttatások átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő üzleti célú juttatások, voucher minőségéért a kibocsátót terheli a felelősség.

Az 5.1.a pontban szereplő üzleti célú juttatás a Játék lezárását követően kerül kisorsolásra az összes beérkezett helyes Pályázat közül.

Az 5.1.b pontban szereplő üzleti célú juttatások előzetesen kisorsolt nyerő időpontokhoz kötöttek. Az 5.1.b pontban szereplő üzleti célú juttatások nyertesei a nyerést követő napon kapnak értesítést a nyerés tényéről.

Az üzleti célú juttatások készpénzre vagy bármely egyéb kedvezményre nem válthatóak át.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a fent írt nyeremények átadását meghiúsító események bekövetkeztekor alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, a jelen szabályzatban meghirdetett üzleti célú juttatásokkal azonos értékben.

5. 2. Sorsolás módja

Az 5.1.b pontban szereplő üzleti célú juttatások nyerő időpontjainak sorsolására 2016. október 27. 13:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Miko Ádám közjegyző irodájának címén (1163 Budapest, Veres Péter út 99). A sorsolás nem nyilvános. A Szervező részére kisorsolt nyerő időpontok a közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra. A sorsoláson nap, óra, per, másodperc pontosságú nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a kisorsolt nyerő időpontokban (pillanatokban), vagy utána elsőként ahhoz legközelebbi időpontban küldi be a Pályázatot, az nyeri az üzleti célú juttatást.

A Szervező a sorsoláson üzleti célú juttatásokként 1 nyerő időpontot sorsol. Az 5.1.b pontban havi nyereményként megjelölt nyeremény esetében ez havonta egy időpontot, míg a napi nyereményként megjelölt nyeremény esetében naponta egy időpontot jelent a Játék tartama alatt. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok részére titkosak.

Abban az esetben, amennyiben a napi vagy havi üzleti célú juttatás nyertesei nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerülnek, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot nem küldik meg az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül, az Ékezet Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. levelezési címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

A főnyeremény sorsolására a játék lezárását követően, 2017. február 06-án 10:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Miko Ádám közjegyző irodájának címén (1163 halmozPályázat részt vesz. A nyertesek és a kisorsolásra kerülő 5 tartaléknyertes a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Szervező részére. Abban az esetben, amennyiben a főnyeremény nyertese nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 munkanapon túl nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot nem küldi meg az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül az Ékezet Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. levelezési címére, helyette a tartaléknyertesek kerülnek értesítésre a sorsolás sorrendjében.


6. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A játékban egy játékos maximum 1 db 5.1.a, maximum 1 db 5.1.b, maximum 5 db 5.1.c pontban szereplő üzleti célú juttatásra lehet jogosult.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az 5.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül.


7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

7.1. A Lebonyolító az 5.1.b pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a nyertesek megállapítását követően 1 munkanapon belül e-mailben értesíti az Üzleti célú juttatások átvételének részleteiről. A Lebonyolító a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

7.2. A Lebonyolító az 5.1. pontban írt üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a futárszolgálattal kézbesített üzleti célú juttatás kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön.

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Lebonyolító az üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező kizárja a felelősségét a nyeremények Magyar Posta / futárszolgálat által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. Az üzleti célú juttatás elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi felhasználása esetére Szervező kizárja a felelősségét, a üzleti célú juttatások nem pótolhatóak.

7.3. A Lebonyolító az 5.1.a pontban írt főnyereményt a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül adja át személyesen a nyertessel egyeztetett időpontban. A főnyeremény átvételére a nyertes személyesen, érvényes személyes okmány bemutatásával vagy közjegyző / ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás átadásával, meghatalmazott útján jogosult.

7.4. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy az üzleti célú juttatással kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

7.5. A Lebonyolító az üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a http://www.vegeta.hu/promociok weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7.6. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

7.7. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés / szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


8. ADÓZÁS

Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékost a nyeremény kapcsán terhelő, a Szervező által fizetendő vagy átvállalt adó megfizetésének feltétele lehet, hogy a Játékos adóazonosítóját megadja, amihez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Az üzleti célú juttatások kézbesítésével járó futárköltséget és / vagy postaköltséget a Szervező viseli.


9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az mediterrankalandok@ekezet.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.


10. ADATVÉDELEM

10.1 A Játék során a Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint személyes adatokat adnak meg, amelyek tekintetében az adatkezelő a Szervező. A Szervező az adatkezelés során a jelen Játékszabályzat, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el. A Jaték a Szervező NAIH 69156 nyilvántartási számú adatkezelése körébe tartozik. A Lebonyolító a Szervező által megbízott adatfeldolgozó, aki a Szervező megbízásából a Weboldalt üzemelteti, ezen keresztül a Pályázatokat gyűjti és feldolgozza, majd a kiértesítéseket, kapcsolatfelvételt, és postázást bonyolítja.

10.2 Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
(a) a Pályázat során megadott adataikat (ideértve a személyes azonosító adatokat, valamint a vásárlást azonosító AP kódot és időpont adatokat) a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) gyűjtse és tárolja (de ezek nyilvánosságra nem kerülnek);

(b) a Pályázat során megadott adataikat a Szervező a későbbiekben a Játéktól függetlenül időkorlát nélkül kereskedelmi reklámközlemények és közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljára felhasználja, ennek érdekében adatbázisba rendezze;

(c) nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;

(d) nyertességük esetén a nyeremény kézbesítéséhez és az adófizetéshez szükséges további adatokat (kézbesítési cím, adóazonosító) a Szervezőnek (a Lebonyolítón keresztül) átadnak, amelyeket a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) kizárólag a kézbesítés és adófizetés céljára használ fel;

(e) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

10.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@ekezet.hu e-mail címen vagy az Ékezet PMI Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171.. postai címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@ekezet.hu e-mail címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését – kivéve a marketing tartalmú megkeresésekhez adott hozzájárulás visszavonását – az Üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi.


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Üzleti célú juttatását nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a http://www.vegeta.hu/promociok oldalon illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes / nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázat beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375. § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében – három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 99 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 99 üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a http://www.vegeta.hu/promociok hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő, promóciós matricával ellátott termékek.

A Szervező nem garantálja továbbá, hogy csak és kizárólag a promóciós időszak alatt lesznek promóciós matricával ellátott termékek az üzletek polcain (azaz a játék időtartama előtt és után is lehetnek promóciós matricával ellátott termékek a boltokban). Ettől függetlenül a Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel lehet.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a http://www.vegeta.hu/promociok honlapunkon közlünk a Játék résztvevőivel.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


Budapest, 2016. november 28.
PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft.
Szervező